Trái đất có bao nhiêu quốc gia và tỉnh thành?

Trái đất có khoảng 195 quốc gia và không có tỉnh thành. Trái đất là một hành tinh và các quốc gia là các địa phương được chia ra bởi các đường biên giới và có những quy định về tư tưởng, chính sách và các luật pháp riêng của mình. Mỗi quốc gia có thể có nhiều tỉnh thành hoặc các địa phương khác được chia ra bên trong đó để quản lý và điều hành. Ví dụ, Mỹ có 50 tiểu bang và Việt Nam có 63 tỉnh thành.

Đọc Thêm:  Vì sao xuất hiện sét dạng nhánh cây hoặc dạng quả cầu?

Viết một bình luận