Số hữu tỷ trong tiếng Trung

Biết rằng bạn biết các số nguyên trong tiếng Trung, bạn có thể nói về các số hữu tỷ ở dạng thập phân, phân số và phần trăm với việc bổ sung thêm một vài từ vựng.

Tất nhiên, bạn có thể đọc và viết các số—chẳng hạn như 4/3 hoặc 3,75 hoặc 15%—bằng cách sử dụng hệ thống số chung ở các khu vực nói tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đọc to những con số đó, bạn sẽ cần phải biết các thuật ngữ tiếng Quan Thoại mới này.

Các phân số có thể được biểu thị dưới dạng các phần của một tổng thể (một nửa, một phần tư, v.v.) hoặc dưới dạng phân số thập phân.

Trong tiếng Anh, các bộ phận của một tổng thể được gọi là “XX bộ phận của YY”, với XX là bộ phận của tổng thể và YY là tổng thể. Một ví dụ về điều này là nói “hai phần của ba”, cũng có nghĩa là hai phần ba.

Tuy nhiên, cấu trúc cụm từ thì ngược lại trong tiếng Trung. Các bộ phận của tổng thể được ghi là “YY 分之 XX.” Bính âm của 分之 là “fēn zhī,” và được viết giống nhau trong cả tiếng Trung phồn thể và giản thể. Lưu ý rằng số đại diện cho toàn bộ xuất hiện ở đầu cụm từ.

Một nửa có thể được gọi là 一半 (yī bàn) hoặc sử dụng cấu trúc cụm từ đã đề cập ở trên: 二分之一 (èr fēn zhī yī). Không có từ tiếng Trung nào tương đương với thuật ngữ một phần tư ngoài 四分之一 (s ì fēn zhī yī).

ba phần tư
sì fēn zhī sān
四分之三
mười một mười sáu
shí liù fēn zhī shí yī
十六分之十一

Phân số cũng có thể được nêu dưới dạng số thập phân. Từ “dấu thập phân” trong tiếng Trung phổ thông được viết là 點 ở dạng phồn thể và 点 ở dạng giản thể. Ký tự này được phát âm là “diǎn.”

Nếu một số bắt đầu bằng dấu thập phân, nó có thể được bắt đầu bằng 零 (líng), có nghĩa là “không”. Mỗi chữ số của phân số thập phân được nêu riêng giống như một số nguyên.

1.3
yī diǎn sān
一點三 (trad)
一点三 (đơn giản)
0,5674
linh diǎn wǔ liù qī sì
零點五六七四 (trad)
零点五六七四 (đơn giản)

Cấu trúc cụm từ tương tự được sử dụng để diễn đạt các bộ phận của tổng thể cũng được sử dụng khi nói về tỷ lệ phần trăm. Ngoại trừ khi nói về phần trăm trong tiếng Trung, tổng số luôn là 100. Do đó, XX% sẽ theo mẫu sau: 百分之 (bǎi fēn zhī) XX.

20%
bǎi fēn zhī èr shí
百分之二十
5%
bǎi fēn zhī wǔ
百分之五

Đọc Thêm:  Thảm họa cầu Brooklyn

Viết một bình luận