Cách phát âm tiếng Pháp 'X'

Nói chung, chữ ‘x’ được sử dụng theo một trong hai cách trong tiếng Pháp: tự nó hoặc kết hợp với ‘c’ (‘xc’).

‘x’ được phát âm giống như ‘x’ trong từ tiếng Anh “fix” [ks] ở hai vị trí: 1) trước phụ âm hoặc 2) ở cuối từ hoặc âm tiết. Nghe

Ví dụ:

  • chữ x
  • une kinh nghiệm > kinh nghiệm, thử nghiệm
  • la thuế > thuế

Ngoại lệ: Chữ ‘x’ ở cuối các số trong tiếng Pháp như sixdix được phát âm giống như ‘S’.

Giữa hai nguyên âm trong hai âm tiết khác nhau, ‘x’ được phát âm là [gz] như trong exit. Nghe
Ngoại lệ: ‘x’ trong xérès được phát âm là [gz].

Ví dụ:

  • đàn xylophone > đàn xylophone
  • chính xác > chính xác, chính xác

Trong cách phát âm liên quan đến liên lạc hoặc enchaînement, ‘x’ được phát âm giống như ‘z’.

Trước một nguyên âm mềm ‘xc’ được phát âm là [ks], giống như cách phát âm ‘x mềm’ trong đó ‘c’ về cơ bản là câm. Nghe excentré.

Ví dụ:

  • xuất sắc > xuất sắc
  • excentré > xa xôi

Trước một nguyên âm cứng hoặc một phụ âm, ‘xc’ được phát âm là [ksk], giống như ‘x’ mềm cộng với ‘c’ cứng. Về cơ bản, chúng được phát âm riêng lẻ theo các quy tắc truyền thống của chúng. Nghe để bày tỏ.

Ví dụ:

Đọc Thêm:  Di sản và tác phẩm của Lỗ Tấn

Viết một bình luận